Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija,
osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog drutva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.

KANCELARIJA PRAVNE
POMOĆI


Kancelarija pravne pomoći
deluje u okviru Odbora za ljudska prava Negotin od 19. decembra 1999 godine.

MREŽA PRAVNE
POMOĆI


Jedan od najvažnijih programa rada Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima torture, diskriminacije,nasilja u porodici, prava na prigovor savesti, trgovine ljudima.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS registrovana je kao Savez udruženja građana i trenutno, rad Mreže CHRIS je organizovan kroz saradnju 5 kancelarija (u Valjevu, Novom Sadu, Nišu, Negotinu i Novom Pazaru) sa neophodnim tehničkim resursima i ukupno 15 zaposlenih.

pretraži sajt

Kancelarija pravne pomoći

Kancelarija pravne pomoći deluje u okviru Odbora za ljudska prava Negotin od 19. decembra 1999. Otvorena je u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava iz Beograda, a nastavak rada Kancelarije omogućen je podrškom Freedom House-a u okviru Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS. Takođe u okviru Mreže CHRIS od 01. aprila 2003. rad kancelarije podržava Švedski helsinški odbor za ljudska prava. Podršku realizaciji programa besplatne pravne pomoći od samog početka pruža Swedish Helsinki Committee for Human Rights a od 01.01.2006 podršku realizaciji ovog programa omogućava i Open Society Institute. Kancelarija pravne pomoći Odbora za ljudska prava Negotin/CHRIS Negotin deluje u okviru Mreže pravne pomoći CHRIS-a. Program besplatne pravne pomoći Mreža Odbora CHRIS se realizuje zahvaljujući podršci dva donatora:Trenutno, Kancelariji se najviše obraćaju lica koja smatraju da su im povređena ljudska prava zbog otpuštanja sa posla, otkazi ugovora o radu u preduzećima u društvenoj svojini, socijalni slučajevi – nemogućnost ostvarivanja pojedinačnih prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i oblasti komunalnih poslova. Znatan deo građana obraća se Kancelariji smatrajući da u već započetim procesima pred redovnim sudovima ima elemenata pristrasnosti i otezanja u rešavanju sporova, što se u pojedinim slučajevima potvrđuje kao tačno, pa kancelarija kod takvih slučajeva pomaže savetima ili se u njihovo ime obraća sudovima zbog ažuriranja tih predmeta. Specifični slučajevi kršenja ljudskih prava zabeleženi su od strane pripadnika policije, ili novinara, kada su u pitanju maloletna lica, bilo kao oštećeni, ili kao počinitelji, koji javnosti saopštavaju puna imena i prezimena, što izaziva dodatne probleme tim osobama. U ovakvim slučajevima, Kancelarija pravne pomoći radi ono što jedino i može a to je da javno reaguje na takve pojave.

19300 Negotin, JNA 1A, TC I sprat, lokal 39 i 40, telefon:+381 19 541 955, fax:+381 19 541 956
e-mail:office.negotin@chris-network.org, www.chris-negotin.org


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin