Saopstenje za javnost - CENTAR ZA PRAVA DETETA

Po prvi put i više od dvadeset godina nakon što je zvanično priznato da imaju prava, deci je data mogućnost za pristup pravdi na međunarodnom nivou, kroz novousvojeni žalbeni postupak. Zvanična UN-ova ceremonija potpisivanja, kojom se Protokol otvara za potpisivanje i ratifikaciju, upriličena je 28. februara 2012. godine, tokom sednice UN Veća za ljudska prava u Ženevi.

Države širom sveta, odnosno njih 20, među kojima je i Republika Srbija jučerašnjim potpisivanjem Protokola, iskazale su snažnu inicijativu i opredeljenost za zaštitu prava deteta.

Ovo predstavlja važan prvi korak, ali ove države još treba da ratifikuju Protokol kako bi bile obavezane odredbama sadržanim u ovom dokumentu, a da bi se Protokol mogao zaista i koristiti, mora ga ratifikovati najmanje deset država.

"Izražavamo nadu da će svaka država ispoštovati svoju obavezu prema deci tako što će, bez odlaganja, potpisati i ratifikovati ovaj instrument" izjavila je Liza Majers (Lisa Myers), Direktorka NVO grupe za CRC, u ime svojih članova i partnera, "Moramo da se pobrinemo da ovaj novi instrument što pre stupi na snagu tako da ga mogu koristiti deca kojoj je potreban."

Fakultativni protokol će osnažiti Konvenciju o pravima deteta i njene postojeće protokole o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji, te uključivanju dece u oružane sukobe. Protokol će deci i njihovim predstavnicima dati mogućnost da, ako pravdu ne mogu da osiguraju u svojoj zemlji, žalbu podnesu Komitetu za prava deteta – nezavisnom međunarodnom telu zaduženom za nadgledanje sprovođenja Konvencije i njenih fakultativnih protokola.

Zvanična UN-ova ceremonija potpisivanja usledila je nakon što je Generalna skupština UN 19. decembra 2011. usvojila treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima deteta, čime je stvoren ovaj novi međunarodni ugovor. Sledeće države su potpisale Protokol na jučerašnjoj ceremoniji: Slovačka, Slovenija, Kostarika, Portugalija, Srbija, Urugvaj, Brazil, Čile, Nemačka, Maroko, Crna Gora, Španija, Austrija, Belgija, Finska, Italija, Luksemburg, Maldivi, Mali i Peru. Žalbeni postupak omogućava pojedincu, grupi ili njihovim predstavnicima, koji tvrde da je njihova prava narušila država koja je ugovornica Konvencije, da predstavku iznesu pred telo UN-a relevantno za ugovor; pod uslovom da je Država prihvatila postupak i da su podnosioci žalbi iscrpeli domaće pravne lekove.

Po čemu je žalbeni postupak jedinstven:

  • U razmatranju predstavke, Komitet mora da sledi princip najboljeg interesa deteta i uzme u obzir prava i mišljenje deteta;
  • Pravila postupka za korišćenje žalbenog mehanizma moraju biti razumljiva detetu;
  • Moraju se uvesti zaštitne mere pomoću kojih će se sprečiti potencijalna manipulacija decom i Komitet može da odbije da u razmatranje uzme navode koji nisu u najboljem interesu deteta;
  • Identitet bilo kog pojedinca koji je uključen u podnošenje žalbe, uključujući i decu žrtve, ne može se javno objaviti bez njihovog izričitog pristanka; i
  • Predstavka se mora podneti uz pristanak deteta žrtve, osim ako osoba koja podnosi žalbu može da opravda svoje delovanje u ime deteta bez detetovog pristanka.


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin