Položаj branitelja i braniteljki ljudskih prаvа

U Palati Srbije, 2. novembra 2011. godine održana je Konferencija: Prema nacionalnoj politici o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, u oganizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, OHCHR-a i YUCOM-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Učesnici konferencije su bili domaći i međunarodni eksperti, koji se bave pitanjima koja se tiču samih branitelja ljudskih prava, organizacije koje su aktivne u oblasti zaštite ljudskih prava i njihovog unapređenja, kako iz Srbije tako i iz inostranstva, kao i predstavnici nadležnih organa u Republici Srbiji. Cilj konferencije je bio diskusija i analiza položaja branitelja ljudskih prava i njihova percepcija u javnosti,kao i da predloži aktivnosti i mehanizme koji bi doprineli stvaranju podsticajnog okruženja za njihove aktivnosti.

Uvodno izlaganje je pripalo Nenadu Đurđeviću, direktoru Uprave za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prva, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nakon koga se obratio Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. Ono na šta je on posebno skrenuo pažnju je činjenica da iako je 9. decembra 1998. godine doneta Deklaracija UN o braniteljima ljudskih prava,ona je slabo zapažena, slabo publikovana kod nas. Takođe je istakao da živimo u društvu gde vlast nije spremna da podržava branitelje ljudskih prava, da zapravo postoji medijsko i društveno omalovažavanje takvih ljudi, uz tendenciju da se oni društveno izoluju kao nešto što nije zdravo u društvu.

Kao podrška braniteljima ljudskih prava, obratili su se stalni koordinator UN u Srbiji, William S. Infante i Thomas Moore, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji. Posebno je bilo reči o ulozi države, koja bi trebala da istraži pretnje i akte nasilja protiv branitelja i braniteljki ljudskih prava. Ne sme se zanemariti ni uloga medija, koji kreiraju javno mnjenje, kao i međunarodne zajednice koja bi trebalo da koordinira aktivnosti i prioritete. Svoje izlaganje gospodin Moore je završio citirajući Martina Lutera Kinga: ''Uvek je pravo vreme da se učini prava stvar''.

O mehanizmima zaštite ustanovljenim unutar Srbije kao i o politici EU o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, govorili su Thomas Gnocchi, šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji i James Moore, prvi sekretar za politička pitanja Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva. Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana, je istakao ulogu nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI) u poboljšanju položaja branitelja i braniteljki ljudskih prava. Zaštitnik građana koji i pored toga što je jedna mlada institucija upućen je na stalnu saradnju sa braniteljima i braniteljkama ljudskih prava. I kao takav je postao deo globalne mreže institucija za zaštitu ljudskih prava. Važno je istaći i ulogu Zaštitnika građana u saradnji sa organizacijama civilnog društva kao i velikim delom nevladinih organizacija. Takođe je rečeno da nacionalne institucije za ljudska prava ne treba shvatiti kao instrumente za rešavanje problema u društvu čiji će razultati biti vidljivi odmah, već je za to potrebno vreme.

Dmitri Alechkevitch , OHCHR Ženeva se posebno osvrnuo na pitanje nacionalnih politika o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava kao i slobodi izražavanja. Važno je istaći da on dolazi iz Belorusije, odakle su se inspirisali mnogi branitelji ljudskih prava iz Srbije. Bez kojih bi ljudska prava bila samo apstraktni koncept. Istaknuto je da treba da se postavi zakonodavni okvir u zemlji u skladu sa odredbama Deklaracije. Kao i da se pruži obuka za one koji su zaduženi za mehanizme zaštite, ne samo na nacionalnom nego i regionalnom nivou, i da se vrši istraga i krivično gone nasilni činioci protiv branitelja i braniteljki ljudskih prava.

Ispred Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) govorio je Pavel Chacuk. Dok su na probleme sa kojima se suočavaju branitelji i braniteljke ljudskih prava i na mehanizme za njihovo rešavanje ukazali Orsolyia Toth i Milan Antonijević, direktor YUCOM-a. Mehanizmi moraju da budu legitimni, da postoje na svim nivoima (na teritoriji čitave zemlje, da nisu vezani samo za velike gradove). Bitno je istaći i integritet, kvalitet i raznolikost zaposlenih, kao i da se vodi računa o rodnoj ravnopravnosti zaposlenih. A sama procedura mora da bude brza, efikasna i bez birokratskih prepreka. Moderatorke Marija Rauš i Ružica Banda su govorile o slobodi izražavanja branitelja i braniteljki ljudskih prava, kao jednoj izuzetno važnoj temi. Sloboda izražavanja dozvoljava da dodjete do informacija o povredi ljudskih prava i da ih prenesete javnosti i organima vlasti. U tom kontekstu treba istaći tri elementa prava na slobodu izražavanja: pravo da imate mišljenje (apsolutno), pravo da izrazite i prenesete informacije i ideje, i pravo da tražite i primate informacije i ideje. Sloboda mišljenja je apsolutno pravo i Vlada ne može da stavi nikakva ograničenja. Kada je u pitanju sloboda izražavanja, ograničenja moraju da budu određena zakonom.
Rad na Konferenciji se održao kroz tri panel diskusije: Zaštita, Percepcije i Finansiranje, kako bi se obezbedilo aktivno učešće svih prisutnih u formulisanju zaključaka Konferencije koja će biti odlučujuća za poboljšanje položaja branitelja i braniteljki ljudskih prava u okviru društva.
Za sam kraj treba istaći sledeće zaključke: postojanje institucionalnog okvira između branitelja ljudskih prava i državnih struktura, usvajanje posebne strategije o zaštiti branitelja ljudskih prava i obezbeđivanje sredstva za implementaciju tih zaključaka. Kao i da se obezbede treninzi za policiju, sudstvo, da žalbe protiv branitelja ljudskih prava treba da budu istražene odmah kako bi se stvorila jedna bezbedna sredina za branitelje ljudskih prava i da se obezbedi da svako ima pravo na mirne javne demonstracije bez ikakvih restrikcija.

Ispred Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS učestvovali su Aleksandar Perović, Odbor za ljudska prava Valjevo, Sanijela Dinić, Odbor za ljudska prava Negotin, Milan Krstev, Odbor za ljudska prava Niš i Mersiha Redžović, Građanski forum Novi Pazar.

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin