POŠTUJ RAZLIČITOSTI ISKORENI DISKRIMINACIJU!

U znak sećanja na 69 osoba koje su protestvovale protiv rasističke politke Aparthejda i zbog toga ubijene 21. marta 1960.godine u južnoafričkom gradu Šapervilu, Generalna skupština Saveta Evrope (1966. godine) odlučila je da se 21. mart svake godine obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE usvojena u Generalnoj skupštini UN 1965. godine, a stupila je na snagu četiri godine kasnije. Jugoslavija je ratifikovala 1967. godine. Ujedinjeni protiv rаsizmа je krovnа orgаnizаcijа kojа povezuje evropske orgаnizаcije koje se bаve rаsizmom, fаšizmom i imigrаcijom. Premа Konvenciji Ujedinjenih nаcijа o eliminаciji svih oblikа rаsne diskriminаcije izrаz "rаsnа diskriminаcijа" podrаzumevа svаko rаzlikovаnje, isključivаnje, ogrаničаvаnje ili dаvаnje prednosti nа osnovu rаse, boje kože, predaka, nаcionаlnog ili etničkog porekla koji imаju zа cilj ili rezultаt nаrušiti ili ugroziti priznаvаnje, uživаnje ili vršenje, podjednаkim uslovimа, ljudskih prаvа i fundаmentаlnih slobodа nа političkom, ekonomskom, socijаlnom, kulturnom ili bilo kojoj drugoj oblаsti jаvnog životа .

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS kroz postojanje lokalnih kancelarija (u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Novom Pazaru i Negotinu), obeležava Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije sa sloganom POŠTUJ RAZLIČITOSTI ISKORENI DISKRIMINACIJU!

U Negotinu na Trgu Đorđa Stanojevića u petak 23. marta 2012. godine od 12 do 14 časova, u realizaciji Odbora za ljudska prava Negotin, deliće se štampani edukativni i promotivni materijal (Kalendar "Značajni međunarodni dani" i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN-a, Zakon o zabrani diskriminacije…), i u direktnom kontaktu sa građanima podsetiće sve nas na činjenicu da se svi moramo boriti za poštovanje ljudskih prava i načela jednakosti. Akcija se sprovodi u okviru projekta pod nazivom "LJUDSKA PRAVA SVIMA", podržan od strane Fonda za otvoreno društvo iz Beograda.

U Nedelji borbe protiv rasizma od 14. do 21. marta 2005. godine u Beogradu su započeli razgovori oko formiranja "Koalicije nevladinih organizacija – praćenje diskriminatorske prakse", koja bi vršila svakodnevni monitoring diskriminacije širom zemlje i javno reagovala na većinu prijavljenih dela diskriminacije. To je danas Koalicija protiv diskriminacije. Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava u Srbij CHRIS, Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.


Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Poštuj različitosti iskoreni diskriminaciju 21.mart 2012.

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin