POŠTUJ RAZLIČITOSTI ISKORENI DISKRIMINACIJU!

U znak sećanja na 69 osoba koje su protestvovale protiv rasističke politke Aparthejda i zbog toga ubijene 21. marta 1960.godine u južnoafričkom gradu Šapervilu, Generalna skupština Saveta Evrope (1966. godine) odlučila je da se 21. mart svake godine obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE usvojena u Generalnoj skupštini UN 1965. godine, a stupila je na snagu četiri godine kasnije. Jugoslavija je ratifikovala 1967. godine.
Ujedinjeni protiv rаsizmа je krovnа orgаnizаcijа kojа povezuje evropske orgаnizаcije koje se bаve rаsizmom, fаšizmom i imigrаcijom.
Premа Konvenciji Ujedinjenih nаcijа o eliminаciji svih oblikа rаsne diskriminаcije izrаz 'rаsnа diskriminаcijа' podrаzumevа svаko rаzlikovаnje, isključivаnje, ogrаničаvаnje ili dаvаnje prednosti nа osnovu rаse, boje kože, predaka, nаcionаlnog ili etničkog porekla koji imаju zа cilj ili rezultаt nаrušiti ili ugroziti priznаvаnje, uživаnje ili vršenje, podjednаkim uslovimа, ljudskih prаvа i fundаmentаlnih slobodа nа političkom, ekonomskom, socijаlnom, kulturnom ili bilo kojoj drugoj oblаsti jаvnog životа .

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS kroz postojanje lokalnih kancelarija (u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Novom Pazaru i Negotinu), obeležava Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije sa sloganom POŠTUJ RAZLIČITOSTI ISKORENI DISKRIMINACIJU!

U Maloj Sali Skupštine opštine Negotin u ponedeljak 21. marta 2011. godine od 11 do 12 časova, na konferenciji za novinare obratili su se predstavnici:

- Opštine Negotin
Radnog tela za rodnu ravnopravnost opštine Negotin, g-đa Žikica Maksimović
Član opštinskog veća opštine Negotin, g-din Nenad Beganović
- Kampanja za inkluzivno obrazovanje "Svi u školu, budućnost za sve" lokalni kordinator za Opštinu Negotin "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" (DILS), g-din Ljubiša Blagojević
- Odbor za ljudska prava Negotin, Kancelarija pravne pomoći, g-đa Svetlana Stanković i g-din Dušan prvulović

Na Trgu Đorđa Stanojevića u ponedeljak 21. marta 2011. godine od 12 do 14 časova, u realizaciji Odbora za ljudska prava Negotin, delio se štampani edukativni i promotivni materijal (Kalendar 12 dobitnika nagrade za borbu protiv diskriminacije i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN-a, Zakon o zabrani diskriminacije…), i u direktnom kontaktu sa građanima podsetili sve nas na činjenicu da se svi moramo boriti za poštovanje ljudskih prava i načela jednakosti.
Akcija se sprovodi u okviru projekta pod nazivom "LJUDSKA PRAVA SVIMA", podržan od strane Fonda za otvoreno društvo iz Beograda.

U Nedelji borbe protiv rasizma od 14. do 21. marta 2005. godine u Beogradu su započeli razgovori oko formiranja "Koalicije nevladinih organizacija – praćenje diskriminatorske prakse", koja bi vršila svakodnevni monitoring diskriminacije širom zemlje i javno reagovala na većinu prijavljenih dela diskriminacije. To je danas Koalicija protiv diskriminacije. Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava u Srbij CHRIS, Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Diskriminacije na žalost ima i to nije nešto što je karakteristično samo za Negotin ili Srbiju, ima je u celoj Evropi i svetu. Ispoljava se na više načina, svakodnevni susret sa grafitima na fasadama, spomenicima... Šest godine od ispisivanja grafita u noći između 19. i 20.03.2005. godine, na zidu zgrade "Timogradnje" gde je i sedište Odbora za ljudska prava Negotin i kod glavnog ulaza Tehničke škole u Negotinu, nisu privedeni pravdi počinioci ili barem javnost ne zna dokle se stiglo sa istragom. Danas je Negotin i dalje pun grafita slične sadržine.
Nаdа Torlаk, čiji je mаgistаrski rаd pod nаzivom "Zloupotrebа ženа u oglаsimа" nаgrаđen u okviru projektа "Borbа protiv seksuаlnog i rodno zаsnovаnog nаsiljа" koji se sprovodi pod okriljem Uprаve zа rodnu rаvnoprаvnost Ministаrstvа rаdа i socijаlne politike, kaže dа pаžljivim аnаlitičаrimа ovdаšnje "umetnosti" oglаšаvаnjа suočаvаmo se sа tipičnim primerom prikrivene polne diskriminаcije. Načelo jednakosti, ideja da su ljudi jednaki bez obzira na rasu, boju kože, nacionalnu pripadnost, etničko poreklo, verska ili politička ubeđenja, seksualnu orijentaciju ili druga osobna svojstva, je od suštinskog značaja za podržavanje moderne demokratske države u kojoj postoji vladavina prava i poštovanje ljudskih prava. Pod snažnim domaćim i međunarodnim pritiskom da se domaći zakon Srbije usaglasi sa standardima Evropske Unije, Narodna skupština Srbije je izglasala tesnom većinom antidiskriminacioni zakon marta 2009.g., kojim je zvanično zabranila činjenje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, pola, invalidnosti, etničkog porekla, itd.

Osobe koja žive sa invaliditetom su posebno ugrožene u Srbiji, a njihova ljudska prava su prekršena u mnogim slučajevima. Aprila 2006.godine je u Srbiji usvojen zakon o sprečavanju diskriminacije protiv osoba sa invaliditetom koji propisuje opšti režim zabrane diskriminacije na osnovu invaliditeta. Ovaj zakon u članovima 13. i 16. posebno definiše ideju o pristupačnom životnom okruženju kao i obaveze vlasti u pogledu obezbeđivanja uslova za slobodan pristup objektima u kojima se nalaze opštinske i državne ustanove. Ipak, otkad je zakon usvojen, napredak je ograničen, a osobe koje žive sa invaliditetom još uvek ne mogu da ostvare svoja prava, i osporava im se pristup opštinskim i državnim ustanovama zahvaljujući nečinjenju relevantnih vlasti.

Cilj ove komponente je jačanje zaštite prava ugroženih grupa, posebno osoba koje žive sa invaliditetom i pripadnicima etničkih manjinskih zajednica.

Specifični ciljevi su:

  • Opštinske vlasti namenjuju budžetsku liniju na lokalnom nivou kojom bi se obezbedilo uklanjanje arhitektonskih barijera.
  • Podignuta je svest građana i njihova solidarnost prema pitanjima diskriminacije ljudi sa invaliditetom.
  • Iskorišćeni su zakonski putevi za postizanje pravde koristeći pravosudni sistem protiv onih koji ne poštuju zakon o diskriminaciji.
  • Vrši se monitoring Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, o čemu se izveštava; rezultati se dele velikom broju aktera.


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin