DESET GODINA RADA MREŽE ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI CHRIS
01.09.2000. - 01.09.2010.


Od demokratskih promena 2000. godine Srbija ulaže napore da ojača svoj demokratski potencijal i stvori društveni sistem koji se zasniva na vladavini prava i poštovanju ljudskih prava i sloboda. Činjenica je da je Srbija u proteklih 10 godina ostvarila napredak u ostvarivanju poštovanja ljudskih prava što je vidljivo i u normativnom delu donošenja zakona i u praktičnom delu njihove primene.

Međutim, Srbija još nije dostigla nivo poštovanja ljudskih prava i sloboda koji priliči zemlji koja je članica Saveta Evrope. Uprkos tome što su Evropska konvencija o ljudskim pravima i drugi međunarodni dokumenti obavezujući za državu Srbiju, državni organi, sudovi i tužilaštva u određenoj meri svojim činjenjem ili nečinjenjem dovode do povreda odredbi tih međunarodnih dokumenata. Pravosuđe koje ima ključnu ulogu u postizanju vladavine prava i ostvarivanju pravde se suočava sa reformama koje se sprovode dugi niz godina bez zadovoljavajućih rezultata i, kao takvo, ostaje nestabilna karika države.

Takvo stanje se preslikava i na ne/funkcionisanje institucija nadležnih da štite ljudska prava. Još uvek se nedovoljno ostvaruju i štite prava posebno osetljivih grupa – osoba sa invaliditetom, dece, žena, pripadnika nacionalnih manjina – posebno Roma; osoba lišenih slobode, ali izbeglih i raseljenih, pripadnika seksualnih i verskih manjina, pa i stranaca, a to uglavnom ne izaziva dovoljnu pažnju medija, time i najšire javnosti, sve dok ne poprimi drastične razmere. I tada se neretko dogodi da građani ne podignu svoj glas u odbranu i zaštitu ljudskih prava svojih sugrađana. U konačnome, celokupno stanje utiče da veliki broj pojedinaca čija su ljudska prava i slobode ugrožene odluči da o tome ćuti.

Stoga danas, 2010. godine, Mreža CHRIS ne može da oceni zadovoljavajućim nivo poštovanja prava građana i odnos države prema građanima i njihovim pravima uopšte. Praktično ostvarivanje zagarantovanih ljudskih prava u svakodnevnom životu i efikasne mere protiv onih koji ta prava krše treba da budu prioritetni zadatak državnih i drugih organa vlasti. Stanje ljudskih prava u zemlji su osnovni pokazatelj civilizacijskog napretka društvenih i državnih sistema. Uspešno ostvarivanje i održavanje tih sistema može da se postigne samo putem neprestanih reformi i unapređivanjem postojećeg pravnog okruženja, kao i podizanjem svesti celokupne javnosti o nepostojanju alternative vladavini prava i poštovanju ljudskih prava zarad boljitka i napretka Srbije. Ovakvo stanje u zemlji ukazuje na potrebu postojanja i osnaživanje organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Mreža CHRIS će nastaviti zajedno sa svim pojedincima, organizacijama i institucijama koje su je u ovih deset godina rada podržavale da svojim aktivnostima učvršćuje vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava i sloboda kao temelje otvorenog demokratskog društva.

Dodatne informacije – Suzana Ilijev, koordinator za medije, Mreže CHRIS
Dragan Đorđević, koordinator, Mreže CHRIS

Tel/faks: 018 526232; 018 526233
E-pošta: suzana.ilijev@chris-network.org
dragan.djordjevic@chris-network.org
Internet strane: www.chris-network.org
Niš, Obrenovica bb, TPC Kalca LAM-B-II-39
Video Materijal:

Galerija slika:

Promotivni materijal:

Press cliping:

Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin